ساختار و آناتومی مو

به لحاظ علمی مو از ضمائم پوست به حساب می آید که به شکل رشته ای باریک از پوست خارج می شود.به طور کلی هر تار مو از دو بخش ساقه و ریشه تشکیل شده است. بخش قابل رویت مو در بیرون از پوست قرار دارد و در اصطلاح ساقه نامیده می شود. . اما ریشه مو داخل عمق پوست بوده و با چشم دیده نمی شود.