روغن تراپی

روغن درمانی پوست (روغن تراپی)

روغن درمانی (روغن تراپی) پوست خیلی وقت است که در بسیاری از نقاط جهان برای مراقبت از پوست انجام می شود. با این که استفاده از روغن های گیاهی برای درمان بیماری های پوستی یک روش قدیمی است با گذشت زمان انسان ها به این نتیجه رسیدند که استفاده از روغن های گیاهی که از دل  طبیعت استخراج شده اند، تاثیر بیشتری از داروهای شیمیایی دارد.

سبد خرید