معرفی برند توپاز (Topaz)

نام  برند توپاز از سنگی به همین نام  گرفته شده است، این سنگ یکی از پیچیده ترین و اعجاب انگیز ترین جواهرات است. برخی توپاز را سمبل آرامش و ثروت می‌دانند.