انواع منافذ پوست از نظر شکل ظاهری وعلت باز شدن منافذ

پوست هر فرد از منافذی تشکیل‌شده است که وظیفه پاک‌سازی سطح و عمق پوست را به عهده‌دارد. وجود منافذ روی پوست کاملاً طبیعی است؛ اما مشکل اصلی زمانی است که این منافذ از حالت طبیعی خارج شوند، یعنی بازتر یا بسته‌تر از حالت عادی باشند.