همه چیز درباره ی منافذ باز انواع پوست نرمال، خشک و چرب

در کل بر روی پوست، میلیون ها منفذ وجود داشته که هرچند خیلی از آن ها با چشم دیده نمی شود. همه ی این منافذ باز هستند و به پوست اجازه ی نفس کشیدن خواهند داد. ولی در بعضی از مواقع این منافذ آزار دهنده می شود و حالت خوبی ندارد.